Playground V., 2014, 20x20cm, mixed media on canvas

Playground V.