Napoleon, 2011, 250x190cm, enamel and silicon on canvas

Napoleon